NOK เผยงบปี 64 ขาดทุนลดลง 80.8% ที่ 1.3 พันล้าน มีรายได้จากปรับโครงสร้างหนี้

ข่าวล่าสุด

NOK เผยงบปี 64 ขาดทุนลดลง 80.8% อยู่ที่ 1.3 พันล้าน ซึ่งมีรายได้จากปรับโครงสร้างหนี้ 4,023.14 ล้านบาท และลดค่าใช้จ่าย 51.8% จากปีก่อน แต่ยังขาดทุนจากการระบาดของโควิด-19 ทำให้ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร(ASK)ลดลง 66.6% จากปีก่อน

บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOK รายงานผลการดำเนินงานงวดปี 64 ว่า บริษัทและบริษัทย่อยขาดทุน 1,399.46 ล้านบาท ขาดทุนลดลง80.8% จากช่วงปี 63 ที่ขาดทุน 7,295.86.39 ล้านบาท โดยผลกระทบมาจากบริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินงานรวม 6,355.61 ล้านบาท หรือลดลง 5.64% จากปีก่อน

โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการขนส่งผู้โดยสารลดลง 3816.85 ล้านบาท หรือ ลดลง66.0% และรายได้จากบริษัทอื่นๆลดลง 540.15 ล้านบาท ลดลง 69.5% ซึ่งเป็นปีที่สายการบินได้รับผลกระทบตลอดเกือบทั้งปี และด้วยมาตรการจำกัดการเดินทางต่างของรัฐบาล แต่รายได้เพิ่มขึ้น 3,977.22 ล้านบาท จากการที่บริษัทมีกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ 4,023.14 ล้านบาท

สำหรับค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 7,791.22 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 8,385.52 ล้านบาท ลดลง51.8% ส่งผลให้บริษัทลดลงขาดทุนจากปีก่อน

บริษัทและบริษัทย่อย มีปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร(ASK)ลดลง 66.6% ปริมาณขนส่งผู้โดยสาร (PRK) ลดลง 74.2% และมีจำนวนผู้โดยสารที่ทำการขนส่งรวมทั้งสิ้น 1.30 ล้านคน ลดลงจากปีก่อน 68.9%

สำหรับความคืบหน้าของแผนฟื้นฟูกิจการตามที่บริษัทได้ยื่นขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางไปเมื่อวันที่และศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 30 ก.ค.2563 นั้น เมื่อวันที่ 29 ก.ย.2564 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการ

สาระสำคัญของแผนฟื้นฟูกิจการคือ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ชำระหนี้ตามกลุ่มเจ้าหนี้ ปรับปรุงกระบวนการทำงานของบริษัท โดยการเพิ่มรายได้ จากปรับเปลี่ยนราคาบัตรโดยสารให้สอดคล้องกับกลไกลตลาด

รวมทั้งบริหารค่าใช้จ่าย โดยการปรับกระบสนการทำงานและปรับโครงสร้างองค์กร บริหารต้นทุนค่าเช่าเครื่องบิน ลดต้นทุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิง บริหารค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงค่าอากาศยาน

อย่างไรก็ตามใน ในไตรมาสที่ 4 ภาครัฐผ่อนคลายมาตรการการจำกัดการเดินทาง ส่งผลให้ผู้โดยสารมีความต้องการเดินทางเพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทเพิ่มเที่ยวบิน รวมทั้งการเปิดเส้นทางบินใหม่เพิ่มเติม เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้โดยสาร โดดยเฉพาะเส้นทางดอนเมือง-เบตง ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทกับรัฐบาลเพื่อรองรับความต้องการของผู้โดยสาร ซึ่งได้รับผลตอบรับดี